Converse Միավորներ

Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա. Woman's Card + Վարկային սահմանաչափ

Ակցիա. Woman's Card + Վարկային սահմանաչափ հատուկ Կանանց տոների կապակցությամբ 2018թ. մարտի 1-ից մինչև ապրիլի 7-ը ներառյալ 

Ակցիայի շրջանակներում Woman’s քարտերի համար գործելու են հետևյալ պայմանները.

  • Նոր Woman's քարտի տրամադրում՝ քարտի տարեկան սպասարկման վճարի 50% նվազեցված գնով միայն առաջին տարվա համար:
  • Քարտի ներքո վարկային սահմանաչափի տրամադրում՝ համաձայն ներքոնշյալ աղյուսակում սահմանված պայմանների

Ակցիայի շրջանակներում Քարտով տրամադրվող վարկային սահմանաչափի պայմաններ.

 Պայմաններ  Ակցիայի պայմանները գործող քարտերի համար Ակցիայի պայմանները նոր տրամադրվող քարտերի համար
Woman’s Card վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար
Քարտի՝ տվյալ պահին գործող սակագին Սպասարկման վճարի 50% նվազեցված գին միայն առաջին տարվա համար:
Վարկառու
18 -63 տարեկան ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
Վարկային սահմանաչափի տեսակ Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի նվազող սահմանաչափ
Վարկային սահմանաչափի առավելագույն մեծություն 1. մինչև 300,000 ՀՀ դրամ՝ Առանց եկամուտը հավաստող փաստաթղթի ներկայացման՝  Բանկի ավանդատու իգական սեռի հաճախորդներին, ովքեր ունեն առնվազն 3 ամիս գործող ավանդ, և ավանդի մնացորդը գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը:
- Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների աշխատավարձային նախագծերում ընդգրկված իգական սեռի հաճախորդներին, ովքեր առնվազն 3 ամիս աշխատավարձը ստանում են Բանկում գործող հաշվով
--մինչև 500,000 ՀՀ` առանց եկամտի վերլուծության*,
--մինչև 1 մլն ՀՀ դրամ՝ առանց եկամտի վերլուծության, եթե գրանցված զուտ աշխատավարձը գերազանցում է 200.000 ՀՀ դրամը*:  
-մինչև 100,000 ՀՀ դրամ՝ Վերջին մեկ տարում արագ փոխանցման համակարգերով առնվազն 3 փոխանցում ստացած իգական սեռի հաճախորդներին, որոնց փոխանցումների հանրագումարը գերազանցել է 150,000 ՀՀ դրամը
- 100,000 ՀՀ դրամի չափով՝ վերջին մեկ տարում քարտով անկանխիկ վճարում/առևտրի և սպասարկման կետերից/ իրականացրած իգական սեռի հաճախորդներին, որոնց գործարքների հանրագումարը գերազանցում է 500,000 ՀՀ դրամը /առնվազն 3 գործարք/
- առավելագույնը 500,000 ՀՀ դրամ՝ այն իգական սեռի հաճախորդներին, ովքեր բանկում ունեն հիփոթեքային վարկեր և անշարժ գույքի գրավադրման վարկեր և ընդհանուր վարկ/գրավ հարաբերակցությունը/ընդհանուր դիրք/ չի գերազանցում 80%-ը: 
2. Եկամուտը հավաստող փաստաթղթի ներկայացման դեպքում՝ վարկային սահմանաչափի մինչև զուտ աշխատավարձի եռապատիկը, սակայն ոչ ավել, քան 1,000,000 ՀՀ դրամ*
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%
Արժույթ ՀՀ դրամ 
Վարկային սահմանաչափի տրամադրման առավելագույն ժամկետ 36 ամիս
Քարտից կանխիկացման միջնորդավճար
1.5%
Վարկային պատմություն 1. Վարկային սահմանաչափի տրամադրման պահին հաճախորդը չպետք է ունենա գործող դասակարգված կամ ժամկետանց վարկային պարտավորություն/ներ/, այդ թվում՝ երաշխավորություն/ներ/, 2. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդը չպետք է ունենա՝
 - "Հսկվող" դասից ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություն/ներ/,
 - Բոլոր վարկային պարտավորությունների գծով հանրագումարային 20 օրից ավել ուշացում/ներ/:
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը  - Դիմում-հայտ,
 - Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 - Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք,
 - Տեղեկանք աշխատանքի վայրից՝ գործատուի ձևաթղթի վրա, որտեղ պետք է նշված լինի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը, ընդ որում տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը /պահանջվում է ըստ անհրաժեշտության/:

Ակցիայի շրջանակներում յուրաքանչյուր հաճախորդի կարող է տրամադրվել առավելագույնը մեկ Woman’s Card:

*Կոնվերս Բանկում և այլ կազմակերպություններում առկա՝ առանց գրավի ապահովման տրամադրված վարկային պարտավորությունների մնացորդների (ներառյալ տրամադրվող սահմանաչափը) մեծությունների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 2,000,000 ՀՀ դրամը:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ընդհանրական թերթիկ